Kodeks Postępowania — ścisła współpraca z zakładami produkcyjnymi

Snickers Workwear angażuje się w szereg inicjatyw mających na celu promowanie i podtrzymywanie wzorców uczciwego traktowania pracowników, bezpiecznych warunków pracy i odpowiedzialności łańcucha zaopatrzenia względem środowiska naturalnego. Z większością naszych dostawców utrzymujemy relacje od dawna, a każde partnerstwo budujemy poprzez dialog, transparentność i współpracę, zawsze z naciskiem na nieustające doskonalenie.

Wyznaczanie standardów

Snickers Workwear jest częścią Hultafors Group. Ustanowiony w Hultafors Group Kodeks Postępowania, sporządzony w oparciu o ugruntowane dokumenty wzorcowe, jasno daje do zrozumienia, jak ważne jest dla naszej działalności odpowiedzialne postępowanie. Zdefiniowane są w nim minimalne wymogi i standardy, które obowiązują — bez możliwości negocjacji — każdą stronę procesu produkcyjnego: od dostawców materiałów i elementów na produkowane przez nas wyroby aż po szwalnie. Kodeks Postępowania jest fundamentem naszych relacji biznesowych i stwarza podstawy tego, jak oceniamy wyniki naszych zakładów produkcyjnych.

Monitorowanie zgodności

Zdajemy sobie sprawę, że z powodu złożoności włókienniczych łańcuchów zaopatrzenia trudno jest w pełni monitorować ich zgodność — dlatego tym ważniejsze są dla nas weryfikacja i współpraca z dostawcami. Dedykowani regionalni menedżerowie operacyjni (Regional Operations Manager) regularnie odwiedzają nasze zakłady produkcyjne, by kontrolować przestrzeganie Kodeksu Postępowania, weryfikować realizację działań naprawczych wyznaczonych po wcześniejszych audytach oraz pomagać zakładom w rozpoznawaniu trudności i znajdowaniu właściwych rozwiązań. Takie wizyty i środki naprawcze to naszym zdaniem najcenniejszy efekt wysiłku wkładanego w monitorowanie — ponieważ umożliwiają dalsze budowanie partnerskich stosunków z dostawcami i wspólne polepszanie osiąganych rezultatów.

Dalsze kontrole

Z myślą o wstępnym kreśleniu obrazów kwestii zgodności poszczególni dostawcy i poszczególne zakłady produkcyjne mogą być proszeni i proszone o wypełnianie kwestionariuszy samooceny, w których to oni sami i one same oceniają siebie na tle wymogów ustanawianych naszymi przepisowymi dokumentami. Przeprowadzamy też audyty w miejscach pracy i środowiskowe poprzez audytorów będących stroną trzecią — tzn. niezależne przedsiębiorstwa, których zadaniem jest weryfikowanie tego, że dany obiekt stosuje się do Kodeksu Postępowania i stale spełnia obowiązujące wymagania.