Nasze oddziaływanie na klimat w 2022 r.

Aby systematycznie zmniejszać nasz negatywny wpływ na środowisko, wyznaczyliśmy sobie cele klimatyczne we wszystkich trzech zakresach standardu emisji gazów cieplarnianych (GHG Protocol) oraz zgodnie z porozumieniem paryskim. Od 2018 r. obliczamy nasze emisje dwutlenku węgla w zakresie 1 i 2, a od 2020 r. — we wszystkich trzech zakresach.

Nasze obliczenia dla 2022 r. pokazują nie tylko spadek emisji w zakresie 1 i 2 o 8% w porównaniu z rokiem bazowym (2018), ale również istotny wzrost emisji w zakresie 3 aż o 39% w porównaniu z rokiem bazowym (2020). Wzrost ten wynika przede wszystkim z silnego ogólnego wzrostu sprzedaży i dużego wzrostu podaży. Emisje produkcyjne na zakupiony produkt spadły jednak o 15% w porównaniu z rokiem bazowym (2020), co w dużej mierze wynika ze zwiększonego udziału energii odnawialnej w łańcuchu dostaw.

Z obliczeń dla 2022 r. wynika, że 1% naszych emisji dotyczy zakresu 1 i 2, podczas gdy aż 99% emisji przypada na zakres 3. Emisje z zakresu 1 i 2 wyniosły 673 tony CO2e w 2022 r., co stanowi spadek o 8% w porównaniu z rokiem bazowym (2018). Większość emisji (69%) pochodzi z pojazdów używanych przez nasze organizacje sprzedażowe. Dążymy jednak do znacznego obniżenia tych emisji, ponieważ elektryfikujemy flotę samochodową zgodnie z polityką samochodową Hultafors Group. Ze względu na wysokie wykorzystanie w naszych zakładach odnawialnej energii elektrycznej (97%), zaledwie 1% emisji pochodzi z zakupionej energii elektrycznej.

Z uwagi na fakt, że aż 99% emisji Snickers Workwear należy do zakresu 3, musimy ściśle współpracować z naszymi partnerami, dostawcami i klientami w celu znacznego obniżenia poziomów tych emisji. W 2022 r. emisje z zakresu 3 wyniosły 59 466 ton CO2e, co stanowi wzrost o 39% w porównaniu z poziomem bazowym. Wzrost ten można częściowo wyjaśnić nie tylko utrzymującym się silnym wzrostem sprzedaży, ale także zwiększeniem poziomu zapasów, aby móc zaspokoić popyt klientów po zakończeniu pandemii. Wraz ze stopniowym zmniejszaniem się zakłóceń związanych z pandemią, takich jak zamknięcia fabryk i trudności logistyczne, w drugiej połowie 2022 r. czas realizacji zamówień w łańcuchu dostaw zaczął się szybko skracać, co doprowadziło do zwiększenia poziomu zapasów, a tym samym do wzrostu emisji. Z drugiej strony odnotowano spadek emisji produkcyjnych o 15% na zakupiony produkt [kg CO2e/zakupiony produkt] w porównaniu z poziomem bazowym. Wspomniany spadek emisji można wyjaśnić większym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w łańcuchu dostaw, a także zmianą w asortymencie kupowanych produktów w kierunku większej liczby produktów o niższej emisji.

Aż 93% emisji z zakresu 3 pochodzi z zakupionych towarów i usług, przy czym największa część tych emisji przypada na produkcję tkanin i wydobycie surowców. Zdecydowana większość emisji pojawia się podczas procesu przetwarzania na mokro — wysoce energochłonnego procesu stosowanego w produkcji tekstyliów. Dzięki bezpośredniej komunikacji ze wszystkimi dostawcami materiałów, sprawdzonym praktykom zakupowym oraz głęboko zakorzenionym, długoterminowym partnerstwom i strategiom łańcucha dostaw nasze działania na rzecz zmniejszenia śladu węglowego są już mocno zaawansowane. Osiągnięcie dalszej znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych będzie jednak wymagać przejrzystości i stałej współpracy zarówno z producentami odzieży, jak i dostawcami surowców.

W 2022 r. udział danych zbieranych bezpośrednio z oryginalnych źródeł (danych pierwotnych) w obliczeniach emisji gazów cieplarnianych znacznie wzrósł. Dzięki uwzględnieniu w obliczeniach wpływu danych pierwotnych, a nie średnich globalnych, raportowany wpływ odzwierciedla prawdziwy stan rzeczy w łańcuchu dostaw Snickers Workwear. Dane pierwotne stanowią podstawę dialogu na rzecz zmian w łańcuchu dostaw, a wszelkie zmiany wpływu mające miejsce na poziomie producentów są odzwierciedlane w naszych kompleksowych raportach dotyczących wpływu na klimat. Największy potencjał ograniczenia wpływu na klimat w łańcuchu dostaw Snickers Workwear tkwi w poprawie efektywności energetycznej i przejściu na energię odnawialną. Oba te aspekty wymagają jednak złożonych i czasochłonnych zmian, których efekty mogą być mierzone i raportowane dopiero rok po ich wdrożeniu.

Plan redukcji emisji

W ostatnim kwartale 2022 r. zainicjowaliśmy pogłębioną analizę sytuacji w ramach odpowiedniego modelu w celu ilościowego określenia redukcji wymaganych do osiągnięcia naszego celu klimatycznego. Wyniki tej analizy posłużą jako ważny dokument koordynujący, który nie tylko będzie stanowić podstawę do określenia priorytetów oraz identyfikacji zagrożeń, wyzwań i możliwości, ale przede wszystkim stanie się narzędziem wspomagającym bieżące prace nad naszą strategią klimatyczną.

Wyjaśnienie dotyczące zakresów 1, 2 i 3

EMISJE BEZPOŚREDNIE: ZAKRES 1 — bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze źródeł obsługiwanych przez Snickers Workwear.

EMISJE POŚREDNIE: ZAKRES 2 — emisje gazów cieplarnianych związane z wytwarzaniem energii zakupionej przez Snickers Workwear.

EMISJE DODATKOWE: ZAKRES 3 — pośrednie emisje gazów cieplarnianych, które występują w łańcuchu aktywności Snickers Workwear.