Nasza działalność

Prowadzimy naszą działalność odpowiedzialnie i z poszanowaniem interesów naszych pracowników, partnerów i planety.

Metody, które stosujemy w naszej pracy

Używamy sprawdzonych metod, umożliwiających zrozumienie pełnego wpływu naszej działalności na emisję dwutlenku węgla. Obliczamy generowane przez nas emisje za pomocą Protokołu w Sprawie Emisji Gazów Cieplarnianych i przeprowadzany analizy cyklu życia, aby lepiej zrozumieć emisje w całym cyklu życia naszej odzieży. Wyniki tych obliczeń i analiz stanowią podstawę naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pomagają nam zrozumieć, jakie działania powinniśmy podjąć i jak ustalać ich priorytety, aby osiągnąć najlepszy możliwy efekt.

Protokół w sprawie emisji gazów cieplarnianych

Protokół w sprawie emisji gazów cieplarnianych jest powszechnie stosowaną metodą identyfikacji emisji. Wprowadzając podział emisji na trzy różne zakresy, umożliwia ich pomiar i zarządzanie nimi w odniesieniu do naszych procesów oraz łańcucha wartości.

 • Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł pozostających pod naszą kontrolą, takich jak nasza flota samochodów.
 • Zakres 2 obejmuje emisje generowane podczas wytwarzania kupowanej przez nas energii.
 • Zakres 3 obejmuje pośrednie emisje emitowane w całym naszym łańcuchu produkcji i pozostające poza naszą kontrolą,

Analizy cyklu życia

Przeprowadzamy analizy cyklu życia w odniesieniu do szeregu naszych produktów. Stosujemy ustandaryzowaną metodę, ISO 14040/44:2006, do określenia wpływu produktu lub usługi na środowisko w całych ich cyklu życia. Analiza cyklu życia obejmuje zazwyczaj 15 zintegrowanych kategorii wpływu na środowisko. Wszystkie parametry są istotne, jednak w naszych raportach uwzględniamy jedynie niedobór wody i ślad węglowy.

Redukcja emisji tam, gdzie ma to znaczenie

Aby systematycznie zmniejszać nasz wpływ na środowisko, wyznaczyliśmy sobie cele klimatyczne zgodne z wytycznymi naukowymi i Porozumieniem Paryskim we wszystkich trzech zakresach określonych w Protokole w Sprawie Emisji Gazów Cieplarnianych (GHG). Porozumienie Paryskie to ustalone przez ONZ ramy działania mające na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej temperatur sprzed epoki przemysłowej. Z obliczeń dotyczących naszej emisji gazów cieplarnianych wynika, że 99% naszego śladu węglowego mieści się w zakresie 3. Oznacza to, że zmniejszenie naszego wpływu na środowisko i osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga współpracy z naszymi dostawcami. Na podstawie przeprowadzanych analiz cyklu życia naszych produktów uzyskaliśmy następujące informacje.

 • Produkcja materiałów ma największy potencjał pod względem redukcji emisji.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii z odnawialnych źródeł w naszym łańcuchu dostaw ma duży wpływ na nasz ślad węglowy.
 • Zastępowanie włókien tradycyjnych włóknami preferowanymi przynosi stosunkowo niewielką poprawę naszego całościowego śladu węglowego, Jest to jednak jedyna decyzja dotycząca zakresu 3, która pozostaje pod naszą bezpośrednią kontrolą, planujemy więc w dalszym ciągu zwiększać stosowanie włókien preferowanych.
 • Uprawa bawełny i mokre procesy przetwórcze przyczyniają się do zwiększania niedoboru wody.
 • 15–20% emisji z naszych produktów jest generowane na etapie eksploatacji i końca życia.*

*Nasze analizy cyklu życia produktów są oparte na scenariuszu typowym dla użytkownika szwedzkiego, co oznacza, że dane liczbowe mogą się różnić w zależności od kraju.

Propozycja wartości dla pracowników

Pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem, w związku z czym robimy co w naszej mocy, aby być atrakcyjnym pracodawcą. Naszym najważniejszym priorytetem jest zapewnienie środowiska pracy otwierającego przed pracownikami możliwości rozwoju i zachęcającego ich do pozostania w naszej firmie.

Jako część Hultafors Group staramy się tworzyć środowisko pracy, które:

 • jest bezpieczne, inkluzywne i oparte na wzajemnym szacunku;
 • wspiera dobrostan psychiczny i fizyczny pracowników;
 • zachęca pracowników do angażowania się w realizację naszych celów biznesowych, umacnia poczucie dumy z naszych osiągnięć, a także skłania ich do współudziału w rozwoju przedsiębiorstwa; * oferuje wyzwania i możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Więcej informacji na temat